RODO

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Lubieńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DEJA VUE Magdalena Lubieńska (ul. Rynek 25 A, 34-400 Nowy Targ), zwana dalej jako „Administrator” (ADO). Zobacz pełną treść informacji klikając tutaj.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych z kontrahentami ADO i klientami, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO, umożliwienia kontaktu e-mailowego z ADO, przygotowania i przedstawienia oferty, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w związku ze zgodami wyrażonymi przez poszczególne osoby (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a, b, c i f RODO).

Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak w szczególności: podmioty świadczące ADO usługi księgowe, prawne, doradcze i informatyczne.

Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia; dane przetwarzane w pozostałych celach - przez czas realizacji umowy oraz w okresie przedawnienia roszczeń i okresie wymaganym przez prawo.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO.

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia lub wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy. W zakresie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy dane przetwarzane były na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych do Państwa trzeciego. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@dejavue.pl

  1. Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy
  2. Informacja o przetwarzaniu danych dla klientów i potencjalnych klientów
  3. Informacja o przetwarzaniu danych dla Kontrahentów Administratora i osób ich reprezentujących
  4. Informacja o przetwarzaniu danych dla pozostałych osób kontaktujących się z Administratorem i osób z którymi kontaktuje się Administrator